Tipus de competència professional Titulació mínima exigida Accés directe a la competència professional Accés directe a examen Duració curs (hores)
Instal·lador/a Elèctric/a (IE)
Categoria Bàsica
Enginyer Industrial Si No  
Enginyer Tècnic Industrial  
Enginyer Tècnic de Telecomunicació  
Enginyer de Telecomunicació.  
Enginyer en Electrònica  
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html  
Instal·lador/a Elèctric/a (IE)
Categoria Especialista
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
Enginyer Industrial Si    
Enginyer Tècnic Industrial  
Enginyer Tècnic de Telecomunicació  
Enginyer de Telecomunicació.  
Enginyer en Electrònica  
Instal·lador/a de Gas (IG)
Categoria A
CQI-B amb 2 anys de carnet professional i experiència acreditada en una empresa inscrita en el REIG-B No No 120
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (sense conveni amb el departament competent) No Si  
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés en un centre amb conveni amb el departament competent Si    
Enginyer Industrial  
Enginyer Tècnic Industrial  
Instal·lador/a de Gas (IG)
Categoria B
Sense cap titulació de les indicades No No 320
Amb 2 anys d'experiència en el sector del gas 220
Formació Professional no específica de gas 220
CQI-C amb dos anys de carnet professional i experiència acrediatada en una empresa instal·ladora REIG-B 120
Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (sense conveni amb el departament competent) No Si  
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (sense conveni amb el departament competent)  
Formació Professional de primer grau branca construcció, especialitat de gas  
Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor en un centre amb conveni amb el departament competent Si    
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés en un centre amb conveni amb el departament competent  
Enginyer Industrial  
Enginyer Tècnic Industrial  
Per comprovar certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html  
Instal·lador/a de Gas (IG)
Categoria C
Sense cap titulació de les indicades No No 200
Amb 2 anys d'experiència en el sector del gas 100
Formació Professional no específica de gas 100
Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (sense conveni amb el departament competent) No Si  
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (sense conveni amb el departament competent)  
Formació Professional de primer grau branca construcció, especialitat de gas 100
Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor en un centre amb conveni amb el departament competent Si    
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés en un centre amb conveni amb el departament competent  
Enginyer Industrial  
Enginyer Tècnic Industrial  
Vigilant miner/a (VM)
Experiència pràctica d'almenys 5 anys certificada per una empresa minera i certificat de primers auxilis i socorrisme No Si  
Instal·lador/a elèctric/a miner/a (IEM)
Cicle formatiu de grau mitjà en branca elèctrica No Si  
Experiència de dos anys en treballs electrotècnics en interior de mina, certificada per una empresa minera.  
Maquinistes d`extracció i de plans inclinats (MEPI)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Conductor/a i maquinista tot tipus vehicles d'interior (CMI)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Operador/a de grua mòbil autopropulsada (OGMA)
Categoria A
Estudis secundaris No No 300
Operador/a de grua mòbil autopropulsada (OGMA)
Categoria B
Estudis secundaris No No 450
Tenir el carnet OGMA categoria A vigent 150
Operador/a de grua mòbil autopropulsada (OGMA)
Estibadors Portuaris
Estudis secundaris No No 300
Operador/a de grua torre (OGRT)
Estudis secundaris No No 200
Instal·lador/a d'instal·lacions petrolíferes (IP-1) (IP1)
Sense cap titulació i sense experiència No No 100
Cicle formatiu de grau mitjà de muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (sense conveni amb el departament competent) No Si  
Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (sense conveni amb el departament competent)  
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (sense conveni amb el departament competent)  
Sense cap titulació de les indicades, amb experiència demostrada mínima de 24 mesos com a oficial/a de 2ª en empresa instal·ladora d'instal·lacions petrolíferes del REIP-03, REIP-02/04, REIP-1 o REIP-2  
Enginyer Industrial Si    
Enginyer Tècnic Industrial  
Instal·lador/a d'instal·lacions petrolíferes (IP-2) (IP2)
Sense cap titulació i sense experiència No No 170
Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (sense conveni amb el departament competent) No Si  
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (sense conveni amb el departament competent)  
Estar en possessió , en els 2 darrers anys, del carnet d'instal.lador petrolífer IP-1  
Enginyer Industrial Si    
Enginyer Tècnic Industrial  
Reparador/a d'instal·lacions petrolíferes (RP) (RP)
Sense cap titulació i sense experiència No No 125
Amb experiència demostrada de 2 anys , com a mínim, com a oficial primera en empresa reparadors de productes petrolíferes o REIP-03 reparador de dipòsits No Si  
Cicle formatiu de grau superior de desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció (sense conveni amb el departament competent)  
Cicle formatiu de grau superior de manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés (sense conveni amb el departament competent)  
Enginyer Industrial Si    
Enginyer Tècnic Industrial  
Conductor/a de maquinària mòbil (vehicle pesant) (CMMP)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Conductor/a de maquinària mòbil (carretó elevador) (CMME)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Instal·lador/a-mantenidor/a d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
Sense cap titulació de les indicades 450
Acreditació experiència laboral, almenys 2000 hores treballades en total com a tècnic d'empreses instal·ladores o mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, durant els darrers deu anys. No Si  
Titulacions que l'Administració de l'Estat amb competències declari com a equivalents a les esmentades, així com les titulacions equivalents que es determinin per aplicació de la legislació comunitària o d'altres acords internacionals amb països tercers, ratificats per l'Estat.  
Enginyer Industrial Si    
Enginyer Tècnic Industrial  
Conductor de maquinària mòbil (plataforma elevadora) (CMMPE)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Operador/a Industrial de Calderes (OIC)
Sense cap titulació. No No 50
Enginyer Industrial Si    
Enginyer Naval i Oceànica  
Enginyer Tècnic Industrial  
Enginyer Tècnic Naval especialitat en propulsió i serveis del vaixell  
Llicenciat o diplomat en màquines navals.  
CERT. RECUPERACIÓ HEXAFLUORUR SOFRE EQUIPS COMMUTACIÓ AT (CGFLF)
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 18
CERT. QUALSEVOL CÀRREGA REFRIGERANTS FLUORATS (CGFL)
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 120
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 90
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 30
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html Si   90
CERT. CÀRREGA < a 3kg REFRIGERANTS FLUORATS (CGFLA)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 320
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 110
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html 30
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html Si   6
CERT. EQUIPS TRANSPORT MERCADERIES < 3KG REFRIG. FLUORAT (CGFLB)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 30
CERT. MANIPULACIÓ REFRIG. FLUORATS EN VEHICLES (CGFLC)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 44
veure:http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html Si    
CERT. INCENDIS GASOS FLUORATS (CGFLD)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 18
CERT. MANIPULACIÓ DISSOLVENTS I EQUIPS AMB GASOS FLUORATS (CGFLE)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No 11
CONDUCTOR/A MAQUI. TRANS. PERSONAL MINES (CMITP)
Carnet de conduir o certificat del Servei de Prevenció o Mèdic oficial on s¿indiqui la suficient capacitat psico-física pel maneig de la maquinària minera de la qual es vol obtenir el carnet; i experiència certificada per una empresa minera en el maneig de la maquinària per a la qual se sol·licita el carnet. No Si  
Professional frigorista (PF)
Per comprovar titulacions de FP i certificats de professionalitat (formació ocupacional)veure: http://infonorma.gencat.cat/agen_insta.html No No  
Sense cap titulació 300
Sense cap titulació, amb 2 anys d'experiència en el sector 180
Titulació univesitària (enginyer industrial, enginyer tècnic industrial o titulacions considerades competents) Si    

<< Tornar